יום שבת, 15 ביוני 2013

פרשת השבוע - פרשת חקת

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת חקת

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת חקת (או חוקת) היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר, פרקים י"ט-כ"ב. (בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת חוקת ביחד עם פרשת בלק.)
הפרשה נפתחת בסוגיה הלכתית ארוכה בעניין מצוות פרה אדומה והלכות טומאת מת. לאחר מכן מתחילה הפרשה לתאר את קורות בני ישראל במדבר סיני בשנת הארבעים ליציאת מצרים (הפרשות הקודמות בחומש תיארו את האירועים שחלו בשנה השנייה.):
* פרשת מי מריבה: מרים הנביאה מתה, והעם מתלונן על מחסור במים. ה' מצווה את משה רבנו לדבר אל הסלע כדי שיוציא מים. משה, בכעסו על בני ישראל, מכה את הסלע ומוציא מים. ה' קובע שמשה ואהרון חטאו בפרשה זו, לכן לא ייכנסו לארץ ישראל: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל - לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (כ', יב).
* משה מבקש ממלך אדום לעבור דרך ארצו; מלך אדום מסרב ועם ישראל עוקף את ארץ אדום.
* מות אהרון הכהן, אלעזר בנו יורש את תפקיד הכהן הגדול.
* "הכנעני מלך ערד" נלחם בישראל, ישראל מנצחים ומחרימים את הערים שכבשו.
* פרשת נחש הנחושת, נפשו של העם קצרה מטורח הדרך והם מתלוננים על מחסור במים ועל מאכלם המורכב ממן. ה' שולח נחשים המכישים את העם. כדי להתגבר על הנחשים מצווה ה' את משה לעשות נחש מנחושת.
* העם ממשיך במסע ומגיע לגבול ארץ מואב, ושר שם את שירת הבאר.
* עם ישראל נלחם בסיחון מלך האמורי ובעוג מלך הבשן ומנצח אותם.

ולדבר התורה:
"זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר" (במדבר י"ט;  ב')

"לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר: מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י).

אומר רבי מאיר מפרמישלאן: דרכו של שטן, משרואה הוא אדם מישראל המבקש לקיים מצווה, מיד מופיע הוא לפניו ואומר לו: "מה המצווה הזאת לכם", לשווא תבזבז עליה את זמנך... הקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, ואינו צריך לבשר ודם שיעשו למענו;
כשנוכח השטן שהאיש אינו שומע לו, כובש את יצרו ומקיים את המצווה, שוב אינו מרפה ממנו וטוען כנגדו: "מה טעם יש בה"?,
לא ידעת כל טעם, ולא הייתה לך כל הנאה ממצווה שקיימת. מכאן ולהבא, למד וחקור טעמי המצוות מה הם, כדי שתקיימן כראוי וכנכון.

לפיכך משמיע לנו רש"י עצה טובה: לפני קיום מצווה, אמור לשטן: "חוקה – גזרה היא" – ואי אפשר לי לא לקיימה. אחרי קיומה., לומר לו בפשטות: "אין לך רשות להרהר אחריה", כמאמרנו כל יום בתפילת ערבית: "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו".


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:10.  תל-אביב- 19:26.  באר-שבע- 19:27.   חיפה- 19:19

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:29.  תל-אביב- 20:31.  באר-שבע- 20:30.  חיפה- 20:33
רבנו תם- 21:03


קישור לדף פרשת חקת


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה