יום שבת, 25 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת שופטים


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.


פרשת שופטים
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת שופטים הינה פרשת השבוע החמישית בחומש דברים. פרקים ט"ז-כ"א. הפרשה פותחת במצוות מינוי שופטים ושוטרים (בתי דין שישפטו את העם משפט צדק ויאכפו את קיום המצוות)
בהמשך מפרטת הפרשה חלק מדינים אלו - איסור הטיית משפט ולקיחת שוחד; דיני עבודה זרה; מצוות מינוי מלך; דינים הקשורים לכוהנים והלויים; הקצאת ערי מקלט להגנה על חיי ההורג בשגגה; איסור השגת גבול; דיני העדים והדרכה מפורטת כיצד להתנהג בעת מלחמה.
הפרשה מסתיימת בדיני עגלה ערופה העוסקים בסיטואציה שבה נמצא אדם מוטל מת בשדה ולא ידוע מי הרגו.


ולדבר התורה:
כמה רעיונות לפרשה
"שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך" (דברים טז'; יח')
* על שלושה דברים העולם עומד; על הדין, ועל האמת ועל השלום. אם נטה את הדין, אנחנו בעצם מזעזעים את העולם שהוא אחד מרגליו.
אמר הקב"ה: הנפש והדין נתונים בידי, שמרו את הדין ואני אשמור את נפשותיכם; מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב,
שנאמר: שפטים ושטרים תיתן לך ...אשר ה' אלהיך נתן לך". (לפי מדרש רבה ה, א; ד; ו).

* "שופטים" – דיינים הפוסקים את הדין; "ושוטרים" – הרודין את העם...במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט" (רש"י).
נכון שזה נשמע קצת מזעזע באוזנינו "במקל וברצועה" – אך מצד שני לא מדובר ב'נשק חם' – כלומר לא בחרב ובחנית ב"נשק חם", כמו שקיים במשטרים מדכאים.
כמו כן העונש הוא רק אחרי מתן פסק-דין, כדי להבטיח את חופש הפרט של האזרח והגר, ולא על פי רצון השוטר ושרירות ליבו. (אזנים לתורה).
עלי להוסיף שהכלל של הסנהדרין (בית המשפט בירושלים בימים בהם בית המקדש היה קיים) היה שלהשתדל לא להגיע לעונשים הקשים (עונשי מוות -כמו סקילה). כדי לקיים עונש מוות היה חייבת להיות עדות אמת משני בני אדם שונים – וברגע שהיה חשש שלא מדובר בעדות מדוייקת, הנאשם לא היה מקבל כלל את העונש הקשה, שלפי ההלכה הוא היה חייב בה.
יש משפט ידוע שמראה עד כמה היו רגישים לעניין כבוד האדם – 'סנהדרין אשר הרגה אדם אחד במשך שבעים שנה נקראת 'סנהדרין הורגת'...

שנדע כל טוב ובשרות טובות !
שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:37.  תל-אביב- 18:52.  באר-שבע- 18:54.   חיפה- 18:44.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:49. תל-אביב- 19:51.  באר-שבע- 19:51.  חיפה- 19:51.
רבנו תם: 20:27

למעונינים הנההדברים שפרסמתי שנה שעברה.
יום שישי, 17 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת ראה


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ראה
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת ראה היא פרשת השבוע הרביעית בחומש דברים. פרקים יא'-טז'.
הפרשה פותחת בנתינת הברכה למקיימי מצוות ה' על הר גריזים, והקללה למי שלא מקיים את המצוות על הר עיבל.
התורה ממשיכה בציווי לעקור את עבודת האלילים של העמים אשר עם ישראל עתיד לכבוש.
בהמשך מפורטים דיני הדברים המובאים לבית המקדש ולכהן, דיני כשרות בבעלי חיים (שחיטה, איסור אכילת דם, סימני בעלי חיים כשרים ודיני מעשרות), דיני נביא שקר, מסית ומדיח ועיר הנידחת, דיני שמיטת חובות ושחרור עבד עברי בשנה השביעית לעבודתו ודיני נתינת בכור בהמה לכהן.
פרשת ראה מסתיימת בדיני החגים "שלושת הרגלים" -  פסח, שבועות וסוכות.


ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (דברים יא'; כו').
פותח הכתוב בלשון יחיד "ראה" ומיד עובר ללשון רבים "לפניכם
"?
מדוע זה כך ?
אומר על כך ר' מנחם מנדל מקוצק
לתת נותנים להכל במידה שווה, אבל כל אחד רואה את מה שהוא מקבל באופן שונה, באופן אחר. כל אדם כמות שהוא רואה את הדברים.

 ♦ "והקללה אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך" (דברים יא'; כח')
בברכה נאמר רק "אשר תשמעו". ואילו לגבי הקללה בנוסף על "לא תשמעו" נאמר גם "וסרתם מן הדרך" מדוע זה כך?
לפי כך שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, הרי ממילא בשמיעה גרידא, עוד לפני העשיה, כבר באה הברכה.
אבל לגבי מחשבה רעה היא לא מצטרפת למעשה, לכן אין הקללה באה מיד אחרי אי השמיעה, אלא מן ההכרח שיהיה גם מעשה
"וסרתם מן הדרך" (באר מים חיים(

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:45.  תל-אביב- 19:00.  באר-שבע- 19:02.   חיפה- 18:52.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:58. תל-אביב- 20:00.  באר-שבע- 19:59.  חיפה- 20:01.
רבנו תם: 20:35

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת עקב

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת עקב
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת עקב היא פרשת השבוע השלישית בחומש דברים. פרקים ז'-יא'.
פרשת עקב פותחת בשכר הגשמי עבור קיום התורה והמצוות, וכן בהבטחת ה’ לעם ישראל שיפיל אויביהם לפניהם.
משה רבינו הזכיר לעם את הקורות אותם במשך ארבעים שנות נדודים במדבר ובישר להם כי עתידים הם להיכנס לארץ ישראל, ארץ שברכת ה’ שורה בה במשך כל ימות השנה.
משה הוכיח את עם ישראל על חטא העגל שבעטיו נשברו הלוחות הראשונים שקבלו מהקדוש-ברוך-הוא בהר סיני, כשבהמשך, לאחר שה’ סלח לעם ישראל קבלו את הלוחות השניים.
הפרשה מסתיימת בדברי עידוד לקיום התורה והמצוות שבשכרן יזכו לשפע ברכות גשמיות ויזכו לנחול את הארץ על-פי גבולות ההבטחה.
בפרשה נמצאת פרשיית "והיה אם שמוע" הכלולה בקריאת שמע, וכן נמצאים בה הציווי על ברכת המזון ותיאור שבעת המינים.


ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה.


"וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך…" (ז; יג)
הברכה מתחילה בברכת האדם, אחר כך בפירות האדמה ואחר כך בבעלי חיים. למה לא כתב את בעלי החיים אחר האדם ואחר כך הפירות? אלא, שברכת פרי בטנך תלויה בברכת האדמה. כשתיתן הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, אז תאכלנה הבהמות ותשבענה ותהיה עשיר בשגר אלפיך. וזה על דרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. מעיקרא יהיה עשב בשדך ואחר כך לבהמתך. (מכלל יופי)

"והיה אם שכח תשכח את ה' א-לוהיך" (ח; יט)
אומר על כך האדמו"ר ר' ישראל מרוזין.
והיה - לשון שמחה.
"והיה אם תשכח" - כלומר אם תשכח לשמוח ותהיה חדור בעצבות אז "תשכח את ה' אלוקיך" העצבות תגרום לך שתשכח את ה'.
שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:52.  תל-אביב- 19:07.  באר-שבע- 19:09.   חיפה- 19:00.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:06. תל-אביב- 20:08.  באר-שבע- 20:07.  חיפה- 20:09.
רבנו תם: 20:43


למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.יום שישי, 3 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת ואתחנן

כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת ואתחנן היא פרשת השבוע השניה בחומש דברים. פרקים ג'-ז'.
פרשת השבוע פותחת בתחנוניו של משה רבינו לה’ לזכות להיכנס לארץ, אך מבוקשו לא ניתן לו, אלא רק לראותה מרחוק.
משה שב והזהיר את העם על קיום מצוות התורה, מבלי לגרוע או להוסיף עליהן. הוא הזכיר להם את מעמד הר- סיני, בו שמעו את עשרת הדברות ונוכחו לדעת כי לקדוש-ברוך-הוא אין דמות או תמונה, ועל-כן עליהם להיזהר מלעשות פסל או כל תבנית של עבודה-זרה.
בהמשך עוסקת הפרשה בנסים שאירעו לעם ביציאת מצרים; בדרך בה יש לעבוד את ה’; בהקצאת ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי עבור הורגי נפש בשגגה; פרשת “שמע ישראל” והציווי לא לשכוח את ה’ ולא לנסות אותו. משה הורה להסביר לבנים את סיבת קיום המצוות בכך שה’ הוציאנו ממצרים והכניסנו לארץ ישראל כדי שנקיים מצוותיו.
פרשתינו מסתיימת באיסור להתחתן עם שבעת עממי כנען, מאחר ובני ישראל הנם עם סגולה.
הפטרת פרשת ואתחנן, אותה קוראים בשבת שאחרי תשעה באב, פותחת סדרה של שבע הפטרות העוסקות בנבואות נחמה ונקראות שבע דנחמתא.
בהפטרת ואתחנן קוראים בספר ישעיהו פרק מ'. ההפטרה נקראת
"נחמו" על שם הפתיחה של הפרק "נחמו נחמו עמי..."

ולדבר התורה:
"רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" (ד', ט')
"רק השמר לך"- לענייני גופך די אם תקדיש את הזמן המינימלי הדרוש לשמור עליו. "רק" בלשון מיעוט. לעומת זאת, "ושמור נפשך מאוד" - בשמירת הנפש ובטיפוח ענייני הרוח- עליך להשקיע מאוד. (עפ"י ה"חוזה" מלובלין).
אבי תנועת המוסר, רבי ישראל ליפקין הסביר את הפסוק כך: ראיתי אנשים רבים הדואגים דאגה יתרה לגוף שלהם ולנשמה של הזולת. כיוון שכך, הם מטיפים מוסר לאחרים, וכאשר פלוני נכשל באיזו עבירה קטנה, מיד עטים עליו ושמחים לאידו. ואני סבור, הוסיף אבי תנועת המוסר, כי חסיד אמיתי הוא מי שדואג תמיד לנשמה שלו ולגוף של הזולת. כלומר, בוחן עצמו כל העת בענייני הידור מצווה ויראת שמים, ובמקביל משתדל ככל יכולתו למלא מחסורם של עניי ישראל.

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:58.  תל-אביב- 19:14.  באר-שבע- 19:15.   חיפה- 19:06.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:13. תל-אביב- 20:15.  באר-שבע- 20:14.  חיפה- 20:16.
רבנו תם: 20:49

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.