יום שישי, 26 באפריל 2013

פרשת השבוע - פרשת אמור

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת אמור
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת אמר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. פרקים כ"א-כ"ד.

מנושאי הפרשה:
* הלכות העוסקות בקדושת הכהנים, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים. איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול.

* המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש.
* האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.
רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן.
* פרשת המועדים: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.
* ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.
* פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים במחנה ישראל, ועונשו של אחד מהם שקילל את השם.
* דיני מכה אדם ומכה בהמה.
פרשת אמור מסיימת גם רצף פרשיות בספר ויקרא שמכונים כביטוי (וככה זוכרים את הרצף...) - אחרי מות קדושים אמור.
ולדבר התורה:
דבר התורה מאתר חידוש-עצה בפרשה
" ויאמר ה' אל משה אמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו "(ויקרא כ"א; א')
לאחר שהקב"ה ציווה את כלל ישראל לא לטמא את הנפש במאכל האסור כמבואר בפרשת שמיני, פירש את תורת האדם- כלומר את נושא טומאת הנידה ופרטיה המפורטים בפרשת תזריע, וכן דרש להיות פרושים מן העריות כמבואר בפרשת קדושים - בא הכתוב עם כפל לשון 'אמור' 'ואמרת' כדי להוסיף קדושה וטהרה לכוהנים שהיו משרתים בקודש פנימה, שהרי אין חביב לפני הקב"ה יותר מן הטהרה (מדרש חדש).
וחז"ל הסבירו זאת כך: משל לטבח שהיה נכנס ויוצא לפני המלך. אמר המלך: גוזר אני עליך שלא תראה את המת כל ימיך, מפני שאתה נכנס ויוצא ורואה את פני כדי שלא תטמא את הארמון שלי, כך גזר הקב"ה הוא על הכוהנים הנכנסים לבית המקדש, שלא יטמאו למת (תנחומא א).
וזה שכתוב: 'לא יטמא בעמיו' היינו חל איסור לכוהנים ואף על לילדיהם, אף ע"פ שלא הגיעו לגיל חינוך, לטמא בטומאת מת שכן הוא אבי אבות הטומאה, לכן גם אסור להם להיכנס לבית החיים. והאיסור הוא בזמן שיש למת מי שיקבור אותו. אם אין מי שיקבור אותו או כאשר מדובר בקרוביו היינו אמו, אביו, בנו, אחיו ואחותו כמפורט
במדרש, רשאים להתעסק בקבורתו.
על זה דרשו חז"ל אמירה ראשונה - למת מצוה יטמא, והשנייה - לאחרים  לא יטמא (יל"ש, סימן תרכו)

שתהיה לכולם שבת שלום ובשורות טובות.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:40.  תל-אביב- 18:55.  באר-שבע- 18:57.   חיפה- 18:48

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:55.  תל-אביב- 19:58.  באר-שבע- 19:57.  חיפה- 19:58
רבנו תם- 20:33


קישור לדף פרשת אמור


יום שלישי, 23 באפריל 2013

פרשת השבוע - פרשת אמור

 פרשת אמור התשע"א (ב` אייר התשע"א - 06/05/2011)
 

 פרשת אמור התשע"ב (י"ב אייר התשע"ב - 04/05/2012)


 פרשת אמור התשע"ג (ט"ז אייר התשע"ג- 26/04/2013)


 פרשת אמור התשע"ד (ב` אייר התשע"ד - 02/05/2014) פרשת אמור התשע"ה (י"ב אייר התשע"ב - 01/05/2015)