יום שישי, 25 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת במדבר


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת במדבר

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר פרקים א-ד'.

ספר במדבר הוא הספר הרביעי מתוך חמשת חומשי התורה, שם הספר נקרא על שם הפרשה הראשונה, הנפתחת בפסוק: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני..". חכמים קראו לספר במדבר "חומש הפקודים".

ספר במדבר הוא ספר המתאר את התמודדויות ישראל במדבר סיני עד הגיעם לארץ ישראל. לפיכך בטרם בני ישראל יוצאים לדרך הארוכה משה מונה אותם אחד אחד לפי השבטים שלהם, דיגלם והמחנות שלהם.ולדבר התורה

רעיון שמצאתי מאתר tora.us.fm

הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות:

חג השבועות הוא יום אחד בלבד, משום שחג השבועות הוא יום מרוכז בקדושת קבלת התורה. פרשת במדבר חלה תמיד לפני חג השבועות, וכן מובא בשו"ע (או"ח, סי' תכ"ח, ס"ד):
"ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת".

ניתן להבחין בארבעה קשרים בין פרשת במדבר לחג השבועות, שהוא חג מתן תורה:

קשר ראשון: שם הספר ושם הפרשה "במדבר" נובע מן הדבר שהתורה מדגישה: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני", למרות שפשוט הוא שבכל הדברות ה' דיבר עם משה במדבר. תוספת מילת "במדבר" באה לרמז על הקשר בין המדבר לתורה. (והרי בשבועות קבלנו את התורה).
כפי שדרשו חז"ל במכילתא: "בשלשה דברים ניתנה תורה: במדבר, באש ובמים. מה אלו חינם לכל באי העולם, אף אלו חינם לכל באי העולם" (מכילתא, פר' יתרו, פר' ה'). כלומר האדם המפקיר את עצמו על דברי תורה, ומשים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לא אין תלמודו מתקיים בידו" (ערכין, נד.).

קשר שני: מניינם של כלל ישראל מפורט בפרשת במדבר הנקראת לפני מתן תורה.
משום שמניין ישראל הוא כנגד מנין אותיות התורה. כלומר, כל אדם מישראל מיצג אות אחת בספר תורה.
כפי שספר תורה שחסר בו אות אחת פסול, כך כלל ישראל שחסר מהם אדם אחד חסרה שלמות התורה.

קשר שלישי: בפרשת במדבר נמנה שבט לוי לראשונה בתולדותיו, הן במניין כל זכר (22,300) והן במניין יוצאי הצבא של שבט לוי (8,580). תפקידו המרכזי של שבט לוי הוא להורות את התורה לישראל.
כפי שכתב הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל, פי"ג, הל' י"ג): "מפני שהובדל לעבוד את ה', לשרתו, ולהורות דרכיו ישרים, ומשפטיו הצדיקים לרבים. שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים, ל"ג, י').

כמו כן כתב הרש"י: מבן חודש ומעלה - משיצא מכלל נפלים, הוא נקרא שומר משמרת הקדש (במדבר, ג', ט"ו).
מצאנו שלכל אחד משבטי ישראל נקבע דגל, שצבעו היה כצבע האבן אשר על שמו בחושן. לעומת זאת לשבט לוי לא ניתן דגל, משום ששבט לוי מיצג את התורה שהיא שייכת לכל השבטים.
מטעם זה חולק שבט לוי לארבע רוחות המשכן, כדי שיהיו קרובים להורות את התורה למחנות הסמוכים להם.

קשר רביעי: בחג השבועות ישראל היו מביאים את קרבן שתי הלחם, העשויות מחיטים. כאשר החיטים מבטאים את קבלת הדעת, שהיא כמובן התורה. וישראל נמשלו לחיטים לפיכך מנה אותם ה'.

שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:00. תל-אביב- 19:16. באר-שבע- 19:17. חיפה- 19:09.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:18. תל-אביב- 20:21. באר-שבע: 20:19. חיפה- 20:22.

זמני יציאת החג:
ירושלים- 20:19. תל-אביב- 20:21. באר-שבע- 20:20. חיפה- 20:23.
רבינו תם- 20:53.


למעונינים הנה הדברים שהעלתי שנה שעברה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה