יום שישי, 27 בספטמבר 2013

פרשת השבוע - פרשת בראשיתבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בראשית

פרשת בראשית - מכונה 'שבת בראשית'
(לשבת הזאת יש לנו גם קשר מיוחד... זאת השבת חתן שלנו  )

הנה רק אתמול סיימנו את התורה והתחלנו שוב מההתחלה... את הפרשה כבר בעצם התחלנו ב'שמחת תורה' והשבת קוראים אותה במלואה.
כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו'.
את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות.
התורה מתחילה במילים: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..."
פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל. בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול, כדלהלן:

תיאור בריאת העולם - התיאור המוכר של בריאת העולם על ידי אלוהים בשישה ימים: האור והחושך, השמים, הים והיבשה, עולם הצומח, השמש, הירח והכוכבים, עולם החי והאדם. היום השביעי, שבו שבת אלוהים ממלאכתו, נקבע כיום שבת.

* תיאור המפרט את בריאת האדם, הבאתו לגן עדן ובריאת האישה. בהמשך ישיר לתיאור זה מסופר על חטא עץ הדעת - כיצד גרם הנחש לאדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת והעונש שקיבלו על כך.

* מעשה קין והבל - קין עובד האדמה רוצח את אחיו הבל רועה הצאן ונענש בגלות. מסופר גם על השושלת שיצאה מקין, עד למך ובניו.

* תולדות עשרת הדורות שמאדם עד נח. הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'".


ולדבר התורה:
הפעם אני רוצה להתחיל מתכונת חדשה ולהתייחס להפטרות של הפרשות השונות.
מקור קריאת ההפטרה, מובא ב"אבודרהם" (בסדר שחרית של שבת, ובלבוש ובב"ח או"ח ס' רפ"ד וב"משנה ברורה" שם) שבאחת התקופות גזרו האויבים שאסור לקרוא בתורה. (לפי  הדעה הרווחת המסורת הונהגה בימי השלטון הסלאוקי – היווני – ביהודה) בעקבות כך הנהיגו היהודים את ההפטרה כתחליף לקריאה בתורה. זהו, ככל הנראה, מקור שמה - השורש פט"ר - כלומר, שחרור מחובה.
 גם כאשר בוטלו הגזרות, נשמר הנוהג לקרוא בהפטרה.
יש גם השערה חלופית שהוצעה ע"י הרבנים ראובן מרגליות ושמשון רפאל הירש, לפיה ההפטרה הונהגה כדי להיאבק בזרמים ביהדות שראו רק את חמשת חומשי התורה ככתבי קודש (כדוגמת השומרונים).
ידוע שההפטרה נקראה - ייתכן שלא כחובה או שלא בכל הקהילות - כבר לפני חורבן בית המקדש. בהתחלה כל אחד בחר קטע שנראה לו – אך בהמשך נוצרה מסורת של אלו קטעים מהנביאים קוראים בכל פרשה – יש מס' שינויים קלים בין האשכנזים לספרדים (לרוב קוראים את אותם קטעים אך לעתים האשכנזים מתחילים מתחילת הפרק וכן להיפך...)
יש מס' ימים בהם יש הפטרה מיוחדת כמו למשל בשבת שנופלת בראש חודש וכד'.
כאמור, ההפטרה קשורה לנושאי הפרשה.
הפטרת פרשת בראשית  מישעיהו פרק מ"ב פותחת בפסוק: "כה אמר...ה' בורא השמים ונוטיהם רוקע הארץ וצאצאיה נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". 
פסוק פותח זה הוא מעין סיכום לתיאור הבריאה הפותח את פרשתנו. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ."
כדאי לשים לב לשינוי בין הפעלים: ברא בתורה - בעבר ובורא בהפטרה בלשון הווה. הקב"ה לא רק שברא את העולם בעבר. הוא ממשיך לתת נשמה ל ורוח וכל חי ומנהיג את העולם בטובו, כפי שאנו אומרים בברכת יוצר אור: המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

התיבה: "וצאצאיה" שבהפטרה רומזת לצמחים ולבעלי החיים שבריאתם מתוארת בפרשתנו בלשון: "ותוצא הארץ דשא וגו'" "תוצא הארץ נפש חיה למינה וגו'"  דברי הנביא: "נותן נשמה לעם עליה" מכוונים אל כלל בעלי החיים הנושמים. הנביא מזכיר כאן שתי תכונות בהם נבדלים בעלי החיים מן הצומח. הם נושמים והם גם הולכים. "ורוח להולכים בה."

הנביא מזכיר בדבריו חמישה דברים שהתורה מזכירה בפרשתנו: שמים, ארץ, רוח, אור וחושך.

להבדלה בין אור לחושך שבבראשית: "ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך" נותן הנביא משמעות סמלית של הבדלה בין טוב לרע, בין עבודת ה' לעבודת אלילים, בין ישראל לעמים. ההפטרה משלימה את המתואר בפרשתנו. ה' בורא כל העולם כולו, בורא בני האדם כולם, בחר מכולם בעם ישראל ונתן לו את תורתו.

לאחר תיאור שלבי הבריאה ושלמות היצירה, מספרת הפרשה על התפקיד שהוטל על האדם: "ויקח ה' אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן, לעבדה ולשומרה". רק דבר אחד נאסר עליו: "ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו". וגם במצווה אחת זו אין האדם עומד.

 מכאן ואילך מתחילה הידרדרותו של העולם. עד שבסוף הפרשה נאמר: "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו. ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, כי נחמתי כי עשיתים".

ההפטרה מדגישה כי עם ישראל נבחר כדי למנוע מן העולם להידרדר שנית. עם ישראל נוצר להיות אור לגויים: "ואצרך, ואתנך לברית עם לאור גויים".

בילקוט שמעוני פרשת בראשית רמז יז נדרש שה' בחר בעם ישראל כדי שיהיו כלי בידו לחנך את האנושות ולהביא את כלל האנושות לאמונה ולצדק.

[מקור- משרד החינוך, אגף ת"ל מקרא ממ"ד]
שתהיה לכולנו שבת שלום

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 17:54.  תל-אביב- 18:09.  באר-שבע- 18:11.   חיפה- 18:00

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:05.  תל-אביב- 19:06.  באר-שבע- 19:07.  חיפה- 19:06
רבנו תם- 19:44


קישור לדף פרשת בראשית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה